Renovatie door woningcorporaties: het sociaal plan

Geschreven door Saskia Alberts
26 september 2023

In de Woningwet is opgenomen dat woningcorporaties een reglement opstellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende voorzieningen aan haar woningen. Dit reglement heet bij veel corporaties het sociaal statuut. Daarnaast kiezen corporaties er regelmatig voor om bij individuele projecten een afzonderlijk sociaal plan op te stellen. Het sociaal plan is afgestemd op dat specifieke project. In dit artikel lees je wat de functie van een sociaal statuut of sociaal plan bij renovatie is, wat je erin zet en welke vereisten aan zo’n reglement kleven.

Voordelen sociaal statuut of sociaal plan

Een sociaal plan of sociaal statuut biedt corporaties een heldere structuur voor bewonersparticipatie en communicatie. Voor bewoners creëert het duidelijkheid. Een corporatie voldoet daarmee aan haar wettelijke plicht en creëert tegelijkertijd draagvlak voor haar verduurzamingsplannen.

Het sociaal statuut bij sloop en renovatie

Een sociaal statuut bevat de basisrechten en -plichten voor huurders bij sloop of ingrijpende (renovatie)werkzaamheden. Een woningcorporatie is verplicht om zo’n reglement op te stellen. In het reglement moet in ieder geval worden opgenomen hoe hoog de verhuiskostenvergoeding is. Die verhuiskostenvergoeding is soms verplicht bij sloop of renovatie die niet in bewoonde of verhuurde staat kan worden uitgevoerd.

De inhoud van het statuut is verder vrij in te vullen. In het sociaal statuut staat vaak informatie over de procedures die een woningcorporatie bij sloop of ingrijpende werkzaamheden volgt. Ook beschrijft de corporaties op welke wijze zij haar huurders informeert en welke hulp zij haar huurders biedt. Ten slotte staat er in het sociaal statuut hoe en in welke mate de bewoners bij het project worden betrokken. De wet schrijft voor dat de woningcorporatie over deze inhoud overleg voert met de gemeente en met de huurdersorganisaties en bewonerscommissies die in haar woongelegenheden werkzaam zijn.

Het sociaal plan bij sloop en renovatie

Het is niet verplicht om naast een sociaal statuut ook een sociaal plan op te stellen. Veel woningcorporaties doen het wel, omdat zij naast de basisrechten en -plichten ook een aantal op het project gerichte onderwerpen willen vastleggen. In het sociaal plan staan dus de projectspecifieke richtlijnen en afspraken. Een woningcorporatie legt daarin bijvoorbeeld de beschikbaarheid van wisselwoningen of rustwoningen vast. Omdat er geen verplichting bestaat om een dergelijk reglement op te stellen, zijn er ook geen wettelijke vereisten voor de inhoud.

Goed op weg?

Hoewel er weinig wettelijke vereisten zijn, is het toch goed om de inhoud van een sociaal statuut of sociaal plan juridisch te laten toetsen. Een inhoudelijk sterk reglement draagt bij aan de redelijkheid van een renovatievoorstel en is ook in lijn met de overige huurrechtelijke kaders.

Wil je ook jullie verduurzamingsprojecten juridisch stroomlijnen? Of heb je een andere vraag over renovatie? Ons huurteam heet je welkom. Je belt of mailt vrijblijvend met onze advocaten Saskia Alberts, Joyce ten Brinke of Kim de Milde, rechtstreeks op hun 06-nummer of naar hun zakelijke e-mailadres.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact