Wat is goed verhuurderschap?

Geschreven door Stijn van der Linde
4 juni 2024

Hoever strekt goed verhuurderschap? Dat is een vraag die veel verhuurders zichzelf zullen stellen. Het Burgerlijk Wetboek geeft geen antwoord op die vraag, maar de Wet goed verhuurderschap doet dat wel. De wetgever introduceert een basisnorm voor goed verhuurderschap bij woon- of verblijfsruimte. De basisnorm bestaat uit een aantal concrete regels die het goed verhuurderschap moeten bevorderen. Sinds 1 juli 2023 moet u als verhuurder rekening houden met de Wet goed verhuurderschap.

Anders dan de naam van de wet doet vermoeden, staan er in de Wet goed verhuurderschap ook regels voor verhuurbemiddelaars en beheerders. Bent u dus bij het verhuurproces betrokken? Dan is de kans groot dat de Wet goed verhuurderschap ook voor u geldt!

Wat gaat er voor u veranderen?

Informatieverplichtingen op grond van de Wet

Door de Wet goed verhuurderschap geldt er een informatieplicht voor verhuurders en verhuurbemiddelaars. De wet schrijft voor dat de verhuurder of verhuurbemiddelaar de huurder schriftelijk moet informeren over:

  1. de rechten en verplichtingen van de huurder ten aanzien van het gehuurde (voor zover dit niet in de huurovereenkomst is opgenomen);
  2. de hoogte van een eventuele waarborgsom en hoe daarmee aan het einde van de huurovereenkomst wordt omgegaan;
  3. de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over de woning;
  4. de contactgegevens van het meldpunt van de betreffende gemeente waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld;
  5. de betalingsverplichting van de huurder ten aanzien van eventuele servicekosten.

Goed verhuurderschap bij waarborgsommen (borg)

In de Wet goed verhuurderschap staat dat de waarborgsom schriftelijk moet worden vastgelegd. Verder herhaalt de wetgever de regels die gelden voor de waarborgsom. De waarborgsom mag dus maximaal tweemaal de kale huurprijs bedragen. Bovendien moet een goed verhuurder schriftelijke informatie verstrekken over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen bij beëindiging van de huurovereenkomst de terugbetaling wordt geregeld. De wet schrijft voor dat de waarborgsom binnen 14 dagen moet worden terugbetaald. Zijn er kosten te verrekenen? Dan heeft de verhuurder meer tijd. De verhuurder is in dat geval verplicht om de verrekening schriftelijk aan te kondigen en de volledige kostenspecificatie van de verrekening te verstrekken. De terugbetaaltermijn van de waarborgsom is in het geval van verrekening 30 dagen.

De waarborgsom mag worden verrekend met onbetaalde:

  • – huur;
  • – servicekosten;
  • – energieprestatievergoeding;
  • –  door de huurder veroorzaakte schade aan de woning.

Goed verhuurderschap bij servicekosten

Als een verhuurder servicekosten in rekening brengt, mag dat alleen in overeenstemming met de daarvoor geldende huurbeschermingsregels. De verhuurder is verplicht om de betalingsverplichting schriftelijk vast te leggen. Bovendien moet de verhuurder jaarlijks de volledige kostenspecificatie van de servicekosten aan de huurder verstrekken. Een goed verhuurder brengt volgens de wet niet meer servicekosten in rekening dan wettelijk toelaatbaar.

Goed verhuurderschap betekent niet discrimineren en intimideren

De Wet goed verhuurderschap verbiedt ten slotte enkele gedragingen. Een verhuurder mag bij het selecteren van een huurder bijvoorbeeld niet discrimineren. Hij mag ook niet intimideren. Het verbod op discriminatie valt uiteen in 3 specifieke verplichtingen: een verhuurder moet (1) een heldere en transparante selectieprocedures hanteren, (2) objectieve selectiecriteria gebruiken en communiceren bij het openbaar aanbieden van woonruimte en (3) de keuze voor de gekozen huurder aan de afgewezen kandidaat-huurders motiveren.

Verhuurders, verhuurbemiddelaars en beheerders dienen daarnaast te beschikken over een werkwijze die is gericht op het voorkomen van woondiscriminatie. Die werkwijze moet schriftelijk worden vastgelegd, worden gecommuniceerd met eventuele werknemers die bij het verhuurproces zijn betrokken, daadwerkelijk worden uitgevoerd en zo nodig worden bijgesteld. Ten slotte moet eenieder kennis kunnen nemen van deze werkwijze.

Tot slot verwijst de Wet goed verhuurderschap naar de geldende regels voor verhuurbemiddelaars. Een eventuele verhuurbemiddelaar brengt geen bemiddelingskosten in rekening bij de huurder.

Gelden de regels ook voor lopende huurovereenkomsten?

Er is overgangsrecht van toepassing bij de Wet goed verhuurderschap. Ik maak dus onderscheid tussen twee situaties:

Huurovereenkomsten gesloten vóór 1 juli 2023

De gedragsregels voor verhuurders gelden – net als de regels over de waarborgsom en servicekosten – per direct voor lopende huurovereenkomsten. Voor de overige informatieplichten geldt dat de verhuurder vóór 1 juli 2024 de informatie moet verstrekken aan de huurder.

Huurovereenkomsten gesloten ná 30 juni 2023

Huurovereenkomsten die na 30 juni 2023 worden gesloten, zijn direct aan de Wet goed verhuurderschap onderworpen. U moet dus bij het sluiten van de huurovereenkomst voldoen aan de informatieplicht.

Waar kan ik een informatieblad vinden?

Als verhuurder kunt u een informatieblad aan uw huurder verstrekken. Het opstellen van een informatieblad kan veel tijd in beslag nemen. Wij hebben daarom een gratis informatieblad voor u opgesteld. U kunt het informatieblad en de bijbehorende instructie vinden via deze link.

Meer weten over de Wet goed verhuurderschap?

Biedt u huisvesting aan arbeidsmigranten of expats? Of wilt u meer weten over de gevolgen van de Wet goed verhuurderschap voor woningcorporaties? Heeft u op grond van deze wet een verhuurvergunning nodig? En welke sancties gelden er eigenlijk als u in strijd met de Wet goed verhuurderschap handelt? Meer over de Wet goed verhuurderschap leest u in onze andere artikelen over dit onderwerp.

En neemt u rechtstreeks contact met ons op? Dan denken wij graag mee over uw vraag.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact