Huurachterstand verplicht melden voor verhuurder en woningcorporaties

Geschreven door Joyce ten Brinke
4 september 2023

Gemeentelijke hulpverlening en de meldplicht uitgelegd voor woningcorporaties en verhuurders

Huren is voor veel mensen een essentieel onderdeel van hun leven, maar soms kan het leiden tot financiële problemen. Wanneer huurders moeite hebben om de huur op tijd te betalen, kan gemeentelijke hulpverlening een cruciale rol spelen in het voorkomen van huisuitzettingen. De gemeente kan huishoudens ondersteunen in financiële moeilijkheden. In dit blogartikel wordt ingegaan op de inwerkingtreding van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Een huurachterstand verplicht melden bij de gemeente is voor verhuurders en woningcorporaties de nieuwe tendens.

Gemeentelijke hulpverlening

Gemeentelijke hulpverlening speelt een vitale rol bij het ondersteunen van huishoudens die te maken hebben met huurachterstanden. Het doel is om huurders te helpen hun financiële problemen op te lossen en huisuitzettingen te voorkomen. Dit zijn enkele manieren waarop gemeenten hulp kunnen bieden:

  1. Budgetadvies en begeleiding. Gemeenten kunnen financieel advies en begeleiding aanbieden aan huurders die moeite hebben om hun huur te betalen. Dit kan omvatten het opstellen van een budgetplan, het identificeren van mogelijke bezuinigingen en het bieden van inzicht in financiële prioriteiten.
  2. Als huurders dieper in de schulden zitten, kan de gemeente doorverwijzen naar gespecialiseerde schuldhulpverlening. Dit kan inhouden dat er een schuldsaneringstraject wordt opgesteld om de schulden af te lossen en de financiële situatie te stabiliseren.
  3. Financiële regelingen. Sommige gemeenten bieden financiële bijstand of regelingen aan huurders in nood. Dit kan in de vorm van tijdelijke uitkeringen, leningen of subsidies zijn om huurachterstanden te dekken.
  4. Bemiddeling met verhuurders. Gemeentelijke instanties kunnen als tussenpersoon optreden tussen huurders en verhuurders om betalingsregelingen te treffen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Het is essentieel dat huurders zich bewust zijn van de beschikbare gemeentelijke hulp. Het is van belang dat zij tijdig contact opnemen met de juiste instanties wanneer ze moeite hebben om hun huur te betalen. Mede om die reden is de meldplicht van verhuurders ontstaan. Door de inwerkingtreding van het Besluit gemeentelijk schuldhulpverlening, zijn verhuurders en woningcorporaties verplicht om een huurachterstand te melden bij de gemeente.

Informatie en meldplicht van verhuurder

De meldplicht van de verhuurder is geregeld in artikel 2 van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en luidt als volgt:

De verhuurder van een tot bewoning bestemde onroerende zaak verstrekt als er achterstand is in het betalen van de huur de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand aan het college voor schuldhulpverlening als hij:

  1. Inspanningen heeft geleverd om in persoonlijk contact te treden met de huurder om deze te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  2. De huurder gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  3. De huurder ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd over de betalingsachterstand; en;
  4. Bij die schriftelijke herinnering heeft aangeboden om met schriftelijke toestemming van de huurder zijn contactgegevens aan het college te verstrekken en de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd.

Gelet op dit artikel is het vereist dat de verhuurder inspanningen heeft geleverd om persoonlijk in contact te treden met zijn huurder. In de praktijk gaat het vaak om een telefoongesprek, brief, mail of WhatsApp-bericht. Aan te raden is om dit schriftelijk te doen. De verhuurder dient de huurder ook te wijzen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Dit kan eventueel in hetzelfde bericht.

Daarnaast is het verplicht dat de verhuurder kan aantonen dat hij een schriftelijke aanmaning heeft verstuurd over de betalingsachterstand. In deze aanmaning zal de verhuurder aan de huurder schriftelijke toestemming moeten vragen om zijn contactgegevens te mogen verstrekken aan de gemeente.

Let op; het lijkt erop dat wie zwijgt toestemt. Naar de letter van de tekst van art. 2 van het Besluit zal de verhuurder de gemeente alsnog moeten informeren als de huurder niet afwijzend heeft gereageerd.

Doel meldplicht van verhuurders en woningcorporaties

De meldplicht van verhuurders dient verschillende doelen. Allereerst de vroegtijdige signalering. Door huurachterstanden tijdig te melden, kunnen gemeentelijke instanties en andere betrokken partijen proactief ingrijpen en hulp aanbieden aan huurders voordat de situatie escaleert.

Ten tweede het voorkomen van een gerechtelijke procedure waarin een verhuurder de ontruiming van de woning vordert. Door de huurachterstand te melden, wordt een middel gecreëerd om huurders en verhuurders aan te moedigen tot een betalingsregeling te komen. Via deze weg kan mogelijk een uithuiszetting worden voorkomen.

Daarnaast is het een informatievoorziening. Via deze weg krijgt de gemeente een goed beeld van de omvang van huurachterstanden en de hulp die daadwerkelijk nodig is.

Een verhuurder is dus niet alleen verantwoordelijk voor het innen van de huur.  Zij is ook verantwoordelijk voor het tijdig melden van een huurachterstand. Het is de bedoeling dat de meldplicht bijdraagt aan een doeltreffende aanpak van huurachterstanden en de schuldenproblematiek.

Een verplichting voor alle verhuurders

In principe moeten alle verhuurders een huurachterstand verplicht melden. Dus ook voor kleine en/of particuliere verhuurders. Juist deze verhuurders kunnen de komende jaren wel eens tegen verrassingen aanlopen bij procedures tegen wan betalende huurders, omdat zij niet gedacht hebben aan de op hen rustende meldplicht.

Gevolgen niet melden huurachterstand

Weliswaar bevat het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening geen sanctie op het niet voldoen aan de meldplicht, maar dit kan wel degelijk vergaande gevolgen hebben.

Het niet voldoen aan de meldplicht heeft inmiddels meer dan eens ertoe geleid dat een gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming werd afgewezen. De redenering? Niet kon worden uitgesloten dat de huurachterstand niet zo hoog was opgelopen, als de verhuurder tijdig had voldaan aan haar verplichtingen. Opvallend is dat met name van woningcorporaties méér inspanningen worden verwacht. Meer informatie over het beëindigen van een huurovereenkomst is te lezen in een aparte blog.

Vragen?

Heeft u vragen over de toepassing van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening? Vraagt u zich af of een ontruimingsprocedure kansrijk is? Neem dan vrijblijvend contact op.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact